Prins Dave
2022

2019 Prins Patrick

Prins Patrick 
2019

Prins Ivar
2018

Prinses Lisianne 
2017

2016 prins mark 2

Prins Mark 
2016

2015 prins raymond

Prins Raymond 
2015

2014 prins marco 2

Prins Marco II
2014

2013 prins alwie

Prins Alwie & prinses Nathalie
2013

2012 prins bert

Prins Bert 
2012

2011 prinses winny

Prinses Winny 
2011

2010 prins stefan

Prins Stefan 
2010

2009 prins rene

Prins René 
2009

2008 prins ray1

Prins Roy 
2008

2007 prinses elly

Prinses Elly 
2007

2006 prins jeroen 2

Prins Jeroen II
2006

2005 Prins Marco I

Prins Marco I
2005

2004 Prins Jeroen I

Prins Jeroen I
2004

2003 Prins Siegfried I

Prins Siegfried 
2003

2002 Prins Jurgen I

Prins Jürgen & prinses Nicole
2002

2001 Prins Robert I

Prins Robert 
2001

2000 Prins Emiel I

Prins Emiel 
2000

1999 Prins Marcel I

Prins Marcel 
1999

1998 Prins Piet I

Prins Piet 
1998

1997 Prins Laurens I

Prins Laurens 
1997

1996 Prins Reinaert

Prins Rein’aert 
1996

1995 Prins Rob I

Prins Rob 
1995

1994 Prins Han I

Prins Han 
1994

1993 Prins Hans I

Prins Hans 
1993

1992 Prins Derk Jan I

Prins Derk Jan 
1992

1991 Prins Bennie I

Prins Bennie 
1991

1990 Prins Arie I

Prins Arie 
1990

1989 Prins Gerard III

Prins Gerard III
1989

1988 Prins Willem I

Prins Willem 
1988

1987 Prins Koos I

Prins Koos 
1987

1986 Prins Abraham I

Prins Abraham 
1986

1985 Prins Joop I

Prins Joop 
1985

1984 Prins Hendrik I

Prins Hendrik 
1984

1983 Prins Alfons I

Prins Alfons 
1983

1982 Prins Henk II

Prins Henk II
1982

1981 Prins Gerard II

Prins Gerard II
1981

1980 Prins Gerard I

Prins Gerard I
1980

1979 Prins Antoon I

Prins Antoon 
1979

1978 Prins Willy I

Prins Willy 
1978

1977 Prins Johan I

Prins Johan 
1977

1976 Prins Ben II

Prins Ben II
1976

1975 Prins Henk I

Prins Henk I
1975

1974 Prins Jan I

Prins Jan 
1974

1973 Prins Wilhelm I

Prins Wilhelm 
1973

1972 Prins Gerrit I

Prins Gerrit 
1972

1971 Prins Ben I

Prins Ben I
1971

1970 Prins Bram I v2

Prins Bram 
1970